Algemene Voorwaarden - Urban aan de Muur

Algemene Voorwaarden

Urban aan de Muur

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via Urbanaandemuur.nl en Foto.VormGeGeven.nl, een samenwerking tussen Urban aan de Muur en Schoolfotoservice gevestigd aan de Steeg 14B te Schimmert.

Artikel 2: Aanbod

Het gehele aanbod is zo volledig en nauwkeurig mogelijk samengesteld, beschreven en weergegeven en is ter indicatie en kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 2: Aanbod / Maatwerk

Het gehele aanbod betreft maatwerk, waardoor het recht op retourneren in principe vervalt. Enkel geldige reclamaties zullen in behandeling worden genomen.

Artikel 3: Orderbevestiging

Een orderbevestiging van elke bestelling wordt verstuurd via e-mail. Een factuur is mogelijk op aanvraag via hulp@vormgegeven.nl.

Artikel 4: Betaling

Betaling geschiedt online enkel door middel van de winkelmand en daaraan gekoppelde Mollie online betalingsmogelijkheden. Indien gewenst, kan daarvan afgeweken worden door een handmatige verwerking. U kunt hiervoor een mail sturen naar hulp@vormgegeven.nl.

Artikel 5: Levertijd en bezorging

– U ontvangt uw bestelling uiterlijk binnen 5 tot 7 werkdagen.

– Voor alle leveringen in Nederland en België geldt gratis bezorging per bestelling.

Artikel 6 – Herroepingsrecht / doorhalen bij Maatwerk

– Bij de aankoop van niet maatwerkproducten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst. Tijdens deze periode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

– Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de verkoper. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail naar hulp@vormgegeven.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de bestelling uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling retour gezonden te zijn naar verkoper. Deze kosten zijn voor rekening van de consument.

– Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7: Acties en aanbiedingen

Klanten van Urban aan de Muur.nl en Foto.VormGeGeven.nl, (die een bestelling hebben geplaatst) stemmen ermee in, dat hun gegevens gebruikt mogen worden voor toekomstige acties en / of aanbiedingen van Urban aan de Muur.nl en Foto.VormGeGeven.nl en / of derden waarmee Schoolfotoservice of een aan haar gelieerde onderneming een samenwerking is aangegaan. Wenst u dit niet, dan kunt u dat aangeven via hulp@vormgegeven.nl onder vermelding van uw NAW gegevens en daarbij kenmerk ‘OPT-OUT’. Uw gegevens worden dan onverwijld uit de betreffende database verwijderd.

Artikel 8: Klachten

Eventuele klachten over Urban aan de Muur.nl en Foto.VormGeGeven.nl kunt u schriftelijk kenbaar maken via: Schoolfotoservice, Postbus 1065, NL – 6160 BB Geleen. Een klacht wordt behandeld binnen dertig dagen na ontvangst. Wanneer de klacht niet naar wens wordt opgelost, kan een eventueel geschil, binnen drie maanden na datum poststempel brief met klacht, worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Schoolfotoservice aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van haar dienstverlening, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld verwijtbaar aan haar, waarbij alsdan de aansprakelijkheid beperkt is tot enkel de vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

Bovenstaande voorwaarden van Urban aan de Muur.nl en Foto.VormGeGeven.nl kunnen worden gewijzigd of aangevuld. De meest recente versie treft u aan op de actuele website. Op bestellingen na wijziging van de voorwaarden zijn de betreffende meest recente (gewijzigde) voorwaarden van toepassing.

Schoolfotoservice
Postbus 1065   NL
6160 BB Geleen
T. 0031 (0) 850 212 672
E.   hulp@vormgegeven.nl

De klantenservice is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.